Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Odpady a kanalizace

Odpady a kanalizace2019-05-22T15:49:19+00:00

Provozní doba:
úterý a čtvrtek od 14:00 do 18:00
sobota od 9:00 do 12:00

V uvedené otvírací době mohou občané městské části Praha-Suchdol ukládat do přistavených kontejnerů tento odpad:

 • velkoobjemový odpad z domácnosti (starý nábytek, matrace, podlahové krytiny, …)
 • bioodpad (větve, tráva, listí, nelakované a ne impregnované dřevo)
 • drobný elektroodpad (televize, počítačové monitory, rádia, kuchyňské přístroje)
 • papír
 • sklo
 • plasty

Stanoviště není určeno pro ukládání:

 • pneumatik
 • ledniček
 • nebezpečného odpadu (ředidla, barvy, pesticidy, …)
 • výrobků z asfaltu (IPA, térový papír, … )

Prosíme, neukládejte odpad před stanoviště mimo uvedenou otevírací dobu!

Provozní doba:
pondělí až pátek 8:30 – 18:00 (v zimě do 17:00)
sobota 8:30 – 15:00
Ve sběrném dvoře je možné odevzdat téměř všechny druhy odpadů.
Bližší informace na tel.: 736 518 204

V průběhu roku jsou přistavovány kontejnery na BIO odpad, nebezpečný odpad a další druhy odpadu většinou na třech místech:

 • Na Rybářce, u bývalých sběrných surovin
 • K Drsnici, u dětského hřiště
 • Výhledské náměstí, za trafostanicí

Další informace k likvidování odpadů jsou na portálu životního prostředí hl.m. Prahy: portalzp.praha.eu

Splaškové vody jsou z území městské části sváděny do ÚČOV v Troji a do ČOV Roztoky. Do ÚČOV v Troji jsou sváděny splaškové vody z části Budovce, z areálu ČZU, z části Výhledy (ulice K Horoměřicům) a z části Horního Sedlce. Na území, z kterého jsou stoky svedeny do ÚČOV Troja, je majitelem stok Pražská vodohospodářská společnost a.s. , web: www.pvs.cz a splaškovou kanalizaci provozují Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (Veolia),web: www.pvk.cz

Do ČOV v Roztokách jsou sváděny splaškové vody z části Výhled, z Nového Suchdola, ze Starého Suchdola a z části Budovce
Na území, z kterého jsou stoky svedeny do ČOV Roztoky, je majitelem stok městská část Praha-Suchdol a splaškovou kanalizaci provozuje 1. Vodohospodářská společnost s.r.o., web: www.stredoceskavoda.cz/