Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Povinné informace

Povinné informace2018-10-08T10:32:10+00:00

Povinně zveřejňované informace (standard ISVS)

1. Oficiální název Městská část Praha–Suchdol
Úřad městské části Praha-Suchdol
2. Důvod a způsob založení Městská část Praha-Suchdol vznikla jako součást hlavního města Prahy na základě zákona c. 418/1990 Sb o hl. m. Praze ve znění zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. Území městské části Praha–Suchdol je tvořeno katastrálním územím Suchdol a částí katastrálního území Sedlec.
3. Organizační struktura úřadu Organizační struktura Úřadu MČ Praha-Suchdol
4. Kontaktní spojení Městská část Praha–Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdoltel.: 222 361 411, 220 921 218
fax: 220 920 144
e-mail: posta@praha-suchdol.cz
e-mail s elektronickým podpisem: e-podatelna@praha-suchdol.cz
web: http://www.praha-suchdol.cz
datová schránka: 95ibzi3
Profil zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231 
5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení:
Účet: 19-2000699359/0800
Pro příjmy hlavní činnosti – veškeré místní daně a poplatky:
– poplatky za znečištování ovzduší
– poplatky ze psů
– poplatek za rekreační a lázeňský pobyt
– poplatek za zábor veřejného prostranství
– poplatek z ubytovací kapacity
– poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
– správní poplatky
– příjmy z poskytovaných služeb
– poplatek ze vstupného
– pokuty
Účet: 9021-2000699359/0800
Pro příjmy vedlejší hospodářské činnosti:

– příjmy z prodaných domů
– příjmy z prodaných pozemků
– příjmy z pronájmu nebytových prostor
– příjmy z pronajatých zahrádek
– příjmy z pronájmu pozemků pod garážemi
– poplatky za inzerci
– příjmy z pronájmu domů
– příjmy z prodeje majetku
Účet: 29022-2000699359/0800
Pro příjmy bytového hospodářství:

– příjmy z nájemného bytových domů
– příjmy z garáží u bytových domů
– příjmy z pozemků u bytových domů
– příjmy z nebytů u bytových domů
Platba musí být označena variabilním symbolem. O přidělení variabilního
symbolu je nutno požádat správce poplatků.
6. 00231231
7. DIČ CZ00231231
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce Rozpočet letočního roku a předchozího roku
9. Žádosti o informace Informace o Úřadu MČ Praha-Suchdol z hlediska zákona 106/1999 Sb.
10. Příjem žádostí a dalších podání: Písemné žádosti a podání se přijímají v podatelně
Úřadu MČ Praha–Suchdol
Suchdolské náměstí 734/3
165 00  Praha–Suchdol
Podatelna je otevřena:
Po,St: 8.00-11.00, 12.15-17.30
Út,Čt: 7.00-11.00, 12.15-15.30
Pá:     7.00-11.00, 12.15-13.30
Elektronické žádostí se přijímají na adrese: posta@praha-suchdol.cz
Elektronické žádosti s elektronickým podpisem se přijímají na adresu:e-podatelna@praha-suchdol.cz
Datová schránka: 95ibzi3
Pravidla elektronického podání (formáty el. podání, …)
11. Opravné prostředky

1. Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat a to prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Praha–Suchdol, způsobem uvedeným v rozhodnutí.

2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku, jsou stanovena rovněž zákonem čís. 71/1967 Sb., o správním řízení. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře Formuláře ke stažení jsou uvedeny v informacích o organizační struktuře úřadu – jednotlivé odbory a v samostané složce formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Portál veřejné správy České republiky
14. Nejdůležitejší předpisy Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění
Obecně závazná vyhláška hlavního mesta Prahy č. 55/2000 Sb. právních pšredpisu hl. m. Prahy, kterou se vydává statut hlavního mesta Prahy, její změny a doplňky
– Zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím v platném znění
– Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění
– Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
– Zákon č. 71/1967 Sb. správní řád v platném znění
– Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění
– Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích v platném znění.
– Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění
– Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání verejných zakázek v platném znění
– Zákon č. 563/1991 Sb. o úcetnictví v platném znění
– Zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí v platném znění
– Zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu v platném zněníDalší právní předpisy jsou uvedeny v informacích o odborech v sekci Organizační struktura úřadu.
15. Sazebník úhrad za poskytování informací Ceník úkonů k poskytnutí informace na základě žádosti
16. Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003, 200220012000
17. Seznam organizací Seznam organizací zřízených MČ Praha-Suchdol
18. Obecná informace o stavu kontrol dle zák. 255/2012 Sb.: 2014201520162017